Statute

УСТАВ

НА

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Приет на заседание Учредително събрание на проведено на 17.07.2010 г., съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

І. Общи положения

Член 1. (1)     БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за осъществяване на дейност в частна полза, действаща на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2)       Пълното наименование на сдружението е „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА”, като то се изписва допълнително на английски език като BULGARIAN АSSOCIATION FOR PREVENTIVE MEDICINE и на френски език ASSOCIAТION BULGARE DE MEDECINE PREVENTIVE

(3)       Седалището и адресът на управление на Сдружението е: Република България, обл. София – град, гр. София – 1618, общ. „Красно село”, ж.к. „Борово”, бл. 229, ет. 1, ап. 2.

(4)       Съществуването на Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

(5)       Сдружението може да открива клонове.

(6)       Сдружението не формира и не разпределя печалба.

(7)       Сдружението е юридическо лице, отделно от неговите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(8)       Членовете на Сдружението не отговарят за неговите задължения.

(9)       Сдружението има собствен печат и лого, води отделно счетоводство и има отделни банкови сметки.

(10)     Сдружението осъществява своята дейност в частна полза на своите членове, в съответствие с действащото законодателство, Устава си, решенията на Общото събрание и ръководните си органи, в рамките на техните правомощия.

 

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Член 2.          Сдружението си поставя за цел чрез съвременните научни, практически и информационно-образователни средства да допринася за популяризирането и внедряването на методите и средствата на превантивната медицина в Република България, както и да спомага за развиването на обучението по превантивна медицина съсредоточено върху здрави хора, здрави места, готовност за борба с инфекциозните и неинфекциозните заболявания и глобално здраве .

 

Тази цел ще бъде постигната чрез:

a)     Изследване на вероятното бъдещо развитие на спектъра на заболяванията (и техните показатели) и оценка на актуалната епидемиологична обстановка по отношение на всички ваксинопредотвратими заразни заболявания в Република България и чужбина;

b)     Оценка на новия научен напредък в предотвратяването и контрола на тези болести като използва знанията и възможностите на медицинските специалности: превантивна медицина, eпидемиология, инфекциозни болести, микробиология, имунология, педиатрия, обществено здраве и здравен мениджмънт и др.;

c)     Осигуряване на професионална консултация за дейностите по разработване, внедряване и оценяване на националните програми за превенция на различни заболявания при изпращане на български военни контингенти зад граница и пътуване на цивилни граждани в  чужбина. Тази консултация ще се провежда при условия на съвместна работа или професионално сътрудничество в множество направления и лоялно партньорство с правителствените органи, които са отговорни или са включени в осъществяването на политиките за борба с ваксинално предотвратимите заболявания, превенция и промоция на здравето;

d)     Включване на членовете на Сдружението в изготвянето на практически ръководства и на професионални нормативни документи в областта на превантивната медицина, с оглед на тяхното съответствие с националните и международни нормативни документи;

e)     Участие на членовете на Сдружението в образователни дейности за специфично професионално усъвършенстване, предназначени за подобряване на здравословното състояние на населението в България чрез средствата на превантивната медицина, за информираност относно новостите в тази профилактична дейност на световно, европейско и регионално ниво, чрез подходящи методи за реализирането на тази научна и образователна задача;

f)      Подходящи публични изяви и участия в разнообразни национални и международни научни мероприятия, които са специфични за осъществяване целите на Сдружението. Чрез активното присъствие на членовете на Сдружението в научните мероприятия за професионално усъвършенстване, респективно чрез международно научно сътрудничество, посредством което ще се утвърди безспорната необходимост и полза от внедряването на методите на превантивната медицина като интервенция в общественото здравеопазване.

g)     Подготовка и разпространяване на специализирана литература, видео и аудио материали във връзка с профилактиката на инфекциозните и неинфекциозните заболявания, организиране и участие в семинари, обучения, дискусии, конференции и др., свързани с превантивната медицина. Издаване на печатни материали, организиране на публикации в печатни и електронни издания, осъществяване на медийни изяви относно дейността си;

h)     Осъществяване на информационна дейност във връзка с промени в законодателството, касаещи превенция на инфекциозните и неинфекциозните заболявания;

i)      Приемане на програми за съвместни действия с други организации в страната и чужбина;

j)      Даване на начало на приложни научни изследвания и осъществяване на проекти в областта на превенция на заболяванията и промоция на здравето;

k)     Утвърждаването на някои решения за здравна политика, насочени към снижаване на заболяемостта и способстващи за профилактиката на инфекциозните и неинфекциозните заболявания;

l)      Изграждане и поддръжка на интернет страница с възможности за сътрудничество и работа в мрежа с водещите учени в Европа, за обединяване на ресурсите в областта на превантивната медицина и общественото здраве;

 

ІІІ. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 4. (1)     Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

(2)             Имуществото на Сдружението се формира в резултат на:

а)      субсидии и средства по програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

б)      дарения, завещания, дотации, спонсорство;

в)      годишен членски внос, ако такъв е определен;

г)      извършваната в съответствие с настоящия устав и действащото законодателство стопанска дейност, и

д)      други позволени от законодателството начини.

(3)             Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност за финансиране на дейността си, като например:

а)      Извършва консултантска, рекламно-информационна и посредническа дейност, приходите от които ще се използуват за целите на Сдружението;

б)      Осъществява издателска и разпространителска дейност на рекламни и печатни материали, сувенири, картички и др.;

в)      Организира и провежда семинари и други дейности в съответствие с целите си.

(4)         Сдружението може да получава дарения от частни физически и/или юридически лица или публични институции и субсидии от държавата за набиране на финансови средства за осъществяване и постигане на посочените цели. Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем. Размерът на лихвите по заемите или наемите се определят от Управителния съвет.

(5)         Органите на управление на Сдружението могат да откажат да приемат дарение, ако преценят, че последното ще бъде в противоречие с принципите и целите на Сдружението. Предмет на дарение, завещание или друг дарствен акт могат да бъдат пари, движими или недвижими вещи, произведения на изкуството и културата, обекти на интелектуалната собственост и други ценности.

(6)         Даренията могат да се правят безусловно или с условие за използването им по определен начин в съответствие с целите на Сдружението. Даренията и завещанията, извършени в полза на Сдружението се приемат от Председателя на Управителния съвет. Когато дарението или завещанието се извършват със специална цел, която съответства на целите и задачите на Сдружението, средствата могат да се използват само за целта, за която са предоставени.

(7)         Дарителите, спонсорите и завещателите могат да определят наименованията на целевите програми или дейности, наградите, фондовете за осъществяване целите, за които са предоставили средства. При липса на изрично указание от страна на дарителите, спонсорите и завещателите, но с тяхно или на наследниците им съгласие, Управителният съвет може да постави името им на съответната организационна форма, чрез която се изразходват.

(8)         Общото събрание може да вземе решение и за извършване на доброволен труд от членовете на Сдружението.

(9)         Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се извършва от Управителния съвет.

Член 5. (1)       Приходите от стопанската дейност се използват единствено и само за постигане на определените в чл. 2 цели.

(2)         Разпоредбата на предходната алинея не се прилага, в случай че част от временно свободните средства се използват за инвестиционни и други дейности, които допринасят за запазването и увеличаването на имуществото на Сдружението и за осигуряване на неговото самофинансиране при осъществяване на дейността му.

(3)         В своята дейност Сдружението не преследва политически цели и не може да бъде свързвано с политическа организация, не осъществява синдикална дейност или дейност, присъща на вероизповедание.

 

ІV. Органи на СДРУЖЕНИЕТО

Член 6. (1)        Органи на Сдружението са:

1.   Общо събрание и

2.   Управителен съвет.

(2)       Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 7.          Общото събрание е върховен орган на Сдружението, в който по право участват всички негови членове.

Член 8. (1)     Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава и приема други вътрешни актове;
 2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 3. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 4. приема бюджета и отчета за изпълнението на бюджета на Сдружението;
 5. определя условията за членство;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението, както и за откриване и закриване на клонове;
 7. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 8. взема и други решения, предвидени в Устава.

(2)       Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(3)       Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(4)       Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Член 9. (1)     Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от Управителния съвет с предварителна писмена покана, която се обнародва в един национален ежедневник и се поставя на мястото за обявления в офиса на Сдружението най-малко един месец преди датата на събранието. Поканата съдържа датата, мястото, часа на провеждане, както и дневния ред и по чия инициатива се свиква. Поканата до членовете на ОС може да бъде отправена при спазване на посочените по-горе срокове и по електронен път.

(2)       Извънредно заседание на Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на най-малко 1/3 от членовете на Сдружението.

(3)       Искането на 1/3 от членовете на Сдружението се оформя писмено до Управителния съвет. Ако Управителният съвет не свика Общото събрание в двуседмичен срок, същите членове могат да направят искането за свикване пред съда по регистрация на Сдружението.

(4)       Общото събрание се счита за законно, когато на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум в определения за започване час, откриването на събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

(5)       По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Член 10. (1)   Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2)       Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е Управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3)       Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4)       Гласуването е явно, освен при избор на ръководни органи, когато то може да е тайно и поименно по решение на самото събрание.

Член 11. (1)   Общото събрание се ръководи от избран от него председател.

(2)       Решенията на Общото събрание се протоколират и се подписват от председателя на събранието, Председателя на Управителния съвет и секретаря-протоколчик.

Член 12. (1)   Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако по закон или съобразно този Устав се изисква квалифицирано мнозинство.

(2)       Решенията по член 8, ал. 1, т. 1 и т. 6 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

Управителен съвет

Член 13.        Управителният съвет се състои от осем членове, избирани с обикновено мнозинство от Общото събрание. Управителният съвет избира Председател измежду своите членове.

Член 14. (1)   Общото събрание избира членовете на Управителния съвет с мандат от три години. Те изпълняват задълженията си, докато техните приемници бъдат избрани и започне мандатът им.

(2)       Лицата по предходната алинея, чийто мандат е изтекъл, могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3)       Кандидатите за членове на УС трябва да имат принос в развитието на Сдружението и с дейността си да не са поставяли под съмнение авторитета му.

(4)       Лице, което не отговаря на тези изисквания, не може да бъде номинирано за член на Управителния съвет.

Член 15. (1)   Управителният съвет организира и ръководи дейността на Сдружението в периода между заседанията на Общото събрание, като за целта:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. одобрява годишния отчет за дейността на Сдружението и проекта за бюджет и ги предлага за приемане от Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
 4. приема структурата на Сдружението;
 5. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 6. изготвя и приема проекти на вътрешните актове на Сдружението;
 7. определя адреса на управление на Сдружението;
 8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 9. при възлагане от Общото събрание определя ликвидатор на Сдружението;
 10. приема и изключва членове и определя размера на годишния членски внос;
 11. взема решение за участие в други организации;
 12. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 13. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
 14. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

(2)       Управителният съвет се отчита пред Общото събрание не по-малко от един път годишно.

Член 16. (1)   Заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя му не по-малко от един път на тримесечие. Председателят е длъжен да свика Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(2)             Заседанията се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие – от определен от Управителния съвет негов член.

(3)             Заседание на Управителния съвет се счита за редовно, ако присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4)             Управителният съвет приема решения с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 15, ал. 1, точки 3 и 5 се взимат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

(5)             Управителният съвет може да приема решения неприсъствено, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без бележки и възражения от всички негови членове.

Председател НА УС

Член 17.        Председателят на Управителния съвет се избира от Управителния съвет измежду неговите членове с обикновено мнозинство за срок от четири години.

Член 18.        Председателят на Управителния съвет:

 1. представлява Сдружението;
 2. подписва документите, издавани от името на Сдружението;
 3. организира и ръководи дейността на Управителния съвет;
 4. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на Сдружението;

Член 19.        Членовете на УС и Председателят може да получават възнаграждение, ако има решение на УС за това.

 

V. Членство

Член 20. (1)   Членуването в Сдружението е доброволно.

(2)       Членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически лица, които са с висше образование в областта на медицината, работят или носят професионални или обществени отговорности за подобряване на здравословното състояние на населението в България, чрез подобряване или осъществяване на специфични дейности в областта на ваксинопрофилактиката и, които имат призната компетентност и право на свободна практика в специфичната област на дейността съгласно българското законодателство и приемат Целите и Устава на Сдружението. Членове на Сдружението могат да бъдат и юридически лица, които имат пряко или косвено отношение към целите и задачите му.

(3)       Сдружението включва следните категории членове:

а)   Членове-учредители, които могат да бъдат медицински лица от медицинските специалности, имащи непосредствено отношение към ваксинопрофилактиката (епидемиология, инфекциозни болести, педиатрия, обществено здравеопазване, семейно здравеопазване и т.н..);

б)   Асоциирани членове, които могат да бъдат лекари или други медицински и немедицински кадри, които работят в област, свързана с ваксинирането, както и лица с висше образование от други професии, които имат занятия или отговорности в областта на общественото здравеопазване и които желаят или са поканени да участват за определени периоди и/или безсрочно в дейностите на Сдружението, за които имат професионален интерес и за които могат да допринесат с оглед на реализирането на приетите цели.

Член 21. (1)   Нови членове на Сдружението се приемат от Управителния съвет.

(2)             Кандидатите за членове на Сдружението се приемат въз основа на писмено заявление и комплект документи по образец до Управителния съвет, в които кандидатът заявява, че познава и приема Устава и другите устройствени документи на Сдружението, удостоверява и декларира всички обстоятелства, необходими като условия за членство в Сдружението.

(3)             Управителният съвет се произнася по заявленията на кандидатите за членове на Сдружението в едномесечен срок от постъпването им. При отказ да приеме определен кандидат за член на Сдружението, УС задължително го уведомява за мотивите на отказа в срок до 10 дни от вземането на решението.

(4)             За удостоверяване на членството в Сдружението се издават представително удостоверение. Удостоверението се подписва от Председателя на Управителния съвет и се подпечатва с печата на Сдружението.

Член 22. (1)   Всеки член-учредител на Сдружението има право:

 1. На един глас в Общото събрание, който се упражнява лично или от присъстващия негов представител.
 2. Да бъде избиран в управителните и помощните органи на Сдружението.
 3. Да участва в инициативите и проявите на Сдружението.
 4. Да получава от Управителния съвет информация за дейността на Сдружението.
 5. Да отправя устни и писмени предложения и проекти до Управителния съвет, свързани с дейността на Сдружението.
 6. Да участва в работата на помощните органи на Сдружението и да ползва тяхното съдействие при осъществяване на своята дейност.
 7. Да ползва с предимство услугите, предоставяни от Сдружението, безплатно или с отстъпка съгласно Правила, одобрени от Управителния съвет на Сдружението.
 8. Да посочва в своите документи и кореспонденция членството си в Сдружението.
 9. Да членува в други организации, чиито програмни цели не противоречат на принципите, целите и задачите на Сдружението.

(2)       Асоциираните членове имат същите права като пълноправните с изключение на чл. 22, ал. 1, т. 1 и т. 2.

Член 23. (1)   Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. Да спазва Устава.
 2. Да не нарушава определените от Общото събрание условия за членство в Сдружението.
 3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
 4. Да съдейства за осъществяване целите и задачите на Сдружението.
 5. Да пази търговски тайни във връзка с участието му в дейността на Сдружението в съответствие с нормите за коректно и лоялно поведение.
 6. Да проявява колегиалност и етичност в отношенията си с останалите членове на Сдружението.
 7. Да пази доброто име на Сдружението, да популяризира целите и дейността му и да я подпомага според възможностите си.

8.Да заплаща годишен членски внос, ако такъв се изисква.

Член 24.        Членството се прекратява:

 1. По собствено желание чрез писмено известие отправено до Управителния съвет.
 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;
 3. При изключване;
 4. С прекратяване дейността на Сдружението от деня на решението на съда за прекратяването му или при обявяване на юридическото лице в несъстоятелност или ликвидация.

Член 25. (1)   Член на Сдружението се изключва от Управителния съвет в следните случаи:

 1. не отговаря на определените от Устава условия за членство в Сдружението;
 2. системно не изпълнява задълженията си и нарушава Устава;
 3. грубо накърнява и злепоставя интересите и авторитета на Сдружението или негови членове;
 4. не е изпълнил друго важно задължение, което е поел доброволно, или е гласувано от Общото събрание на Сдружението, с което е поставил в опасност доброто име на Сдружението или съществено е затруднил дейността му;
 5. разпространил е невярна информация, злепоставяща Сдружението, или информация, която му е предоставена поверително;
 6. е използвал членството си в Сдружението за користни цели;
 7. други прояви, които основателно могат да бъдат квалифицирани като несъвместими с целите на Сдружението.

(2)       Изключен член може да кандидатства отново за членство най-малко една година от момента на изключването му.

(3)       Напусналите и изключени членове на Сдружението не могат да имат претенции към имуществото му.

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 26. (1)   Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, включително да се слива, влива, отделя и разделя.

(2)             След разделяне нововъзникналите юридически лица отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.

Член 27.        Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание или в случаите, предвидени в закона.

Член 28.        Сдружението се прекратява и по съдебен ред в следните случаи:

1.не е учредено по законния ред;

2.ако дейността му противоречи на Конституцията, законите и на добрите нрави;

3.бъде обявено в несъстоятелност.

Член 29.        При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2)       Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

(3)       Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.

(4)       Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Член 30. (1)   Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно Устава или от Общото събрание, доколкото в закона не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2)             Ако не съществуват лица по ал. 1 или са неопределяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Сдружението. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното Сдружение.

(3)             Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4)             Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружение до размера на придобитото.

 

VІІ. Други разпоредби

Член 32.        Сдружението има лого, което се утвърждава от Управителния съвет.

Член 33.        Образци от всички официални удостоверения, карти, бланки, форми и други представителни или работни документи, както и формата и видът на печата на Сдружението се утвърждават от Управителния съвет.

Член 34.        При възможност и необходимост Сдружението издава свои методични, информационни и популярни издания, както и други печатни издания в съответствие със законодателството.

Член 35.        За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Този Устав е приет и одобрен от учредителите на Сдружението на 17.07.2010г.